Дълг към Повелята

 

Вдъхновен от безпрецедентно-грандиозните революционни събития от недалечното минало, дали стимул и идеал на тогавашните поколения, и дълбоко пропит от расовото чувство за дълг, аз бих искал чрез това си писание да хвърля светлина върху органическата връзка между днешните поколения и представителите на тогавашната генерация. Дали мнозинството днешни младежи осъзнават биологичния си расов дълг към Героите паднали в името на общоевропейския идеал за свобода или не, това е предмет на изследване от съвсем друго естество. Сегашното ми творение има за цел по скоро да обедини расово и идеологично осъзналите се младежи и по-възрасни членове на днешното поколение в името на продължаване свещения завет на нашите велики Европейски Водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини. Тези гениални дейци извършиха подвиг пожертвувайки целия си живот в името на народ и раса. Така те се издигнаха и превърнаха в емблематични представители на Европейската борба за просперитет, свобода и мир. Техните новаторски духовно-революционни учения не само се явиха като един жизнен щит срещу душевната и културна деградация на поеврейчения свят, но и по същността си представляваха единствената гаранция за събуждането на расовия инстинкт и ценности у своите нации. Националсоциализма и Фашизма изникнаха из недрата на Германския и респективно Италианския народ, тези движения олицетворяваха народностната душа, дух и стремежи. Посредством своите велики революции във всички сфери на живота, тези две учения с право спечелиха симпатиите и завоюваха сърдцата и умовете и на други Европейски народи. Най-здравомислещите и просветени личности принадлежащи към другите Европейски нации създадоха и свои изключителни народни движения. Те взаимстваха предимно от постолатите на Великия Националсоциализъм, които постулати бяха в пълно съответствие с природните закономерности и душевна същина на племенния народ. Защото именно Германския Националсоциализъм спечели сърцата на милиони честни хора и впрегна доброволно техните сили към творчество и просперитет. Той окрили душите на нашите Арийски братя, като ги извиси до такива висини от където те задружно можеха да напътстват цялостния народен организъм. Но сега съвсем не възнамерявам да се впускам в подробно разяснение по същността на Националсоциализма, Вие, Другари сте добре запознати с нея. Доколкото се отнася до другите, по-малко просветени Арийски братя, на тяхно разположение са книгите.

Съвсем накратко очертах основите на Националсоциализма дотолкова, доколкото те се явяваха и основни стълбове на тогавашна Нова Европа. Именно около тези фундаментални стълбове се осъществяваше общоевропейския градеж. Те олицетворяваха източника на нашите Арийски ценности. Под знамената на Свастиката и Ликторския Сноп културните ни ценности бяха както защитавани, така и укрепвани. Практически реализираните идеологически принципи на Националсоциализма в действителност дадоха сила и криле на милиони Европейци. Така те се впуснаха в една творческа дейност във всички области на интелектуалния и физически труд. Епохата на народната общност беше вече провъзгласена! Хората се чувстваха органически обединени и действаха с оглед благото на общността към която принадлежат. Тук именно изпъква Божествената мисия на Фашистката и Националсоциалистическата идеология да обедини Арийските народи на начала почиващи изцяло на справедливостта ; като посредством това си обединение те вече да имат възможността да продължат светлия завет на далечните си предци който завет ако трябва да бъде стеснен в рамките на няколко думи, гласи: Напред и Нагоре!

Но ако и ние трябва да извисим нашия поглед и проследим отгоре всичките тези процеси, ще установим че вечното колело на Историята, направлявано както от Провидението, така и в много по-голяма степен от самите творящи народни сили, се движи напред преследвайки определена заветна цел. Ще установим също така, че и тези наши гениални водачески личности са ни били изпратени от всевишната сила в качеството си на Месии всред слепите народни маси ; че техните учения в крайна сметка съставляват предпоставките за общоевропейския просперитет, за нещо наистина велико и стойностно! Няма как и да не видим още че Националсоциализма и Фашизма полагаха основните камъни в строежа на пътищата по които народите трябваше да тръгнат в задружен марш за да достигнат онези висини и вечни ценности които съставляваха същината и образа на древна Елада и Рим!

Накратко, така изглеждаше Нова Европа до голяма степен обединена, духовно извисена(благодарение на Националсоциалистическата духовно-философска революция) и жадна за творческа работа и мир. Наред със стопанските търговски взаимоотношения между Европейските народи вървяха ръка за ръка и културните такива. Уреждаха се многобройни изложби на изкуството с цел осъществяване на културен обмен между различните обособени национални традиции. Музикалното изкуство и творчество също се отличаваше със своя възход.

За съжаление, цялата тази истинска Европейска Революция, икономическата независимост на нашия континент и културното развитие на последния се видяха в очите на международното еврейско съзаклятие като нещо способно да разклати и премахне юдейската световна хегемония. И еврейския интернационал обяви финансова и икономическа война на Националсоциалистическа Германия още през Май 1933! Тогава всички евреи по цял свят, включително и финансовите магнати дърпащи конците на демократическата плутоктация(Англия и С. А. Щ. ) и тези които финансираха болшевишката революция в Русия почнаха систематично да кроят план за поробването на Нова Европа. След като опита им чрез Испания да болшевизират Централна Европа пропадна, те постепенно успяха да мобилизират държава след държава и вкарат народите в една нова война. Еврейските подстрекателства и манипулации стигнаха до такава степен, щото успяха по такъв начин да насъскат някои държави против Германия, че всички справедливи планове и предложения за мир от страна на Фюрера да бъдат сляпо отхвърлени. И след като Англия вече беше обявила еврейската война на света, великата Германска армия пое славните походи за отблъскване на тези империалистически набези! Силите от Оста о съюзените към тях държави впрегнаха всичките си сили в борба за Европейската независимост. Колкото повече войната продължаваше, толкова повече се увеличаваха и доброволците в Германската Армия! Тези доброволци постъпваха във Вермахта от почти всички части на Европа (Западна; Централна; Източна; Югоизточна и Североизточна Европа), за да допринесат в общата борба срещу задушаващия англо-американо-съветски империализъм. Техният брой наброяваше 1 милион!

Но докато чуждестранните войници попълваха редовете на Германската Армия, успоредно с това се съставяше и елитната Европейска Доброволческа Армия Waffen-SS. В нея Германците се числяха към малцинството 400 000. Другите 600 000 идеалисти и герои идваха от 30 различни националности!

Всички тези Европейски борци бяха обединени заедно изхождайки от расовия си инстинкт и дълг. Те се бореха за нас бъдещите поколения! Затова съвсем естествено, от расово-биологическо и от духовно-идеалистическо естество, е и ние, днешните представители на Европа да продължим завещаната борба! Това е наш дълг спрямо горе-споменатите Герои.

Днешните обстоятелства изискват други начини на борба това за момента е пропагандата. Ние трябва да изпълняваме няшия дълг по същия начин както го изпълняваха и Националсоциалистическите будители след войната Вернер Науман в поробена Германия, Герхард Лаук чрез задграничната организация NSDAP/AO и много други. Съзнанието че сме части от тази дълга историческа верига трябва да ни дава смисъл на живота. Защото бидейки отделни късове от цялата верига, ние и я укрепваме и направляваме напред към Националсоциалистическото Възраждане!

 

Heil Hitler!

 

Назад